---

Werkgroep Integratie Gehandicapten


De WIG is een Nijmeegse belangenorganisatie voor mensen met een lichamelijke functiebeperking. De WIG is onderdeel van het Zelfregiecentrum Nijmegen.

De WIG is al meer dan 40 jaar actief op allerlei gebieden. Van kleinschalige protestgroep zijn wij uitgegroeid naar een volwassen organisatie die erg van belang is voor de gemeente Nijmegen.  Zo doen wij aan collectieve belangenbehartiging, maar niet alleen dát.  In dit artikel geven we graag een beeld van de activiteiten waar de WIG zich mee bezig houdt en waar de WIG zich voor inzet.

Adviescommissie JMG

Wij zijn onderdeel van de Adviescommissie Jeugd, Maatschappelijke Opvang en Gehandicapten (JMG). Dit is een officieel adviesorgaan van de gemeente. Wij adviseren de gemeente over beleidszaken op het terrein van jeugd, maatschappelijke opvang van mensen met een psychische, verstandelijke en lichamelijke beperking. Daarnaast hebben we zitting in het uitvoeringsoverleg WMO, omdat we het belangrijk vinden dat onze stem wordt gehoord. Zo proberen we op alle beleidsnoties kritisch te zijn en waar nodig verbeteringen voor te stellen. Dit alles doen we om onze achterban zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Onderling Sterk

Sinds een aantal jaar is Onderling Sterk onze organisatie komen versterken. Onderling Sterk is een belangenorganisatie die opkomt voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Zij nemen deel aan overleggen, maar zitten ook in verschillende klankbordgroepen voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook hebben zij contacten met gelijke belangenorganisaties buiten de regio en wisselen zij daarmee over van gedachten. De leden van Onderling Sterk hebben veelal zelf ook een verstandelijke handicap, maar zij worden begeleid door professionele coaches.

Projectgroep Toegankelijkheid

Ook hebben wij een projectgroep Toegankelijkheid. Dit project houdt de (rolstoel)toegankelijkheid van de stad in de gaten, maar ook de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking. Tevens beheren we de site Toegankelijknijmegen.nl. Hierop kunnen mensen precies zien welke openbare gebouwen goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Hiervoor doen wij regelmatig een toegankelijkheidsonderzoek in openbare gelegenheden.

Projectgroep Vervoer

Niet alleen de projectgroep Toegankelijkheid richt zich op openbaar vervoer, maar ook de projectgroep ‘vervoer’ heeft dit als taak. Deze projectgroep neemt regelmatig deel aan de overleggen van de gebruikersadviesraad. Hiermee geven we adviezen over goed toegankelijk vervoer, maar bewaken we ook de kwaliteit ervan.

Expertisecentrum Toegankelijkheid

Een andere tak van de WIG is het Expertisecentrum Toegankelijkheid. Zij brengen advies uit bij verbouwingen van bedrijven en (winkel)complexen in de stad, zodat het gebouw goed toegankelijk wordt voor mensen met een lichamelijke beperking. Het Expertisecentrum is al betrokken geweest bij de verbouwing van het Honig complex en Museum Valkhof.

Onderwijsproject

Een minstens zo belangrijk speerpunt is voorlichting en beeldvorming. In het kader daarvan is er het Onderwijsproject van de WIG. Dit project geeft voorlichting aan basisscholen, middelbaar onderwijs, beroepsonderwijs en universiteiten. Soms organiseren wij ook workshops voor professionals in de zorg.  In de voorlichtingen en workshops  laten we zien en horen hoe het is om te leven met een beperking. In overleg met de scholen of bedrijven maken we een gastles dan wel een workshop op maat.

Zoals u ziet is de WIG een erg actieve organisatie binnen de gemeente Nijmegen. Door de jaren heen is bewezen dat een ‘luis in de pels’ als de WIG nog steeds nodig is. Zo lang dat het geval is, blijven wij strijden voor de belangen van mensen met een beperking.