---

Werkgroep Integratie Gehandicapten


De WIG is een Nijmeegse belangenorganisatie voor mensen met een lichamelijke functiebeperking. De WIG is onderdeel van het Zelfregiecentrum Nijmegen.

Speerpunten Beleidsplan WIG 2015

Speerpunten Beleidsplan WIG 2015

1)      Op het terrein van belangenbehartiging: De transities in zorg en voorzieningen laten mensen met een beperking niet onberoerd. De druk op het inkomen is fors toegenomen. Doordat mensen minder geld te besteden hebben, kunnen ze niet goed deelnemen aan het sociale leven. Toch is de druk om te participeren eveneens groot (participatiemaatschappij). Hier ligt een belangrijk punt van aandacht voor de WIG.

2)      Toegankelijkheid: Een brainstormgroep onderzoekt hoe je aan de voorkant invloed kunt hebben op het beleid. De Stimuleringsregeling die voorzag in subsidieverstrekking  bij verbetering van toegankelijkheid is in 2014 opgeheven. Met ambtenaren en wethouder gaan we in gesprek rond openbare ruimte, gebouwen met een publieksfunctie èn woningen. We maken een koppeling tussen verschillende doelgroepen: bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking overlappen met de groep van mensen met schulden, ze lijden aan stress doordat ze geen invloed ervaren, en niet kunnen voldoen aan de voorwaarden en regels van de informatiemaatschappij. Lopen achter de feiten aan door niet goed begrijpen wat de bedoeling is. We hebben aandacht voor sociale toegankelijkheid en toegankelijkheid van informatie.

3)      Jubileum 10 jaar Onderling Sterk Nijmegen: Onderling Sterk gaat in haar jubileumjaar ervaringsdeskundige coaches opleiden. Er is aandacht voor de Prokkel, ook dit keer met veel aandacht voor de mensenrechten. En: hoe kun je je positief profileren met een verstandelijke handicap? De groep onderzoekt samenwerking met TRIAS, die met ingang van 2015 ook gehuisvest is in het Zelfregiecentrum. In het najaar wordt het 10-jarig jubileum feestelijk gevierd.

4)      Het Onderwijsproject kijkt over ‘grenzen’: De projectgroep wil niet alleen in het ‘hokje’ van de WIG kijken, maar ook daarbuiten. Tijdens gastlessen staan meer beperkingen dan alleen fysieke beperkingen centraal. Als je het op een willekeurige school vraagt, betekent ‘handicap’ heel vaak ‘verstandelijke beperking’. Het is goed om het breed te benaderen. Voorlichting is er op gericht om de omgeving wakker te schudden. Iets meer geduld, iets meer doorvragen, aandacht vragen voor de beperking. Het zijn kleine stapjes waarmee de beeldvorming positief wordt beïnvloed.

Verder start een nieuw initiatief, om studenten en/of  leerlingen in het Zelfregiecentrum uit te nodigen om ter plaatse ervaringstochten te maken of in de keuken op rolstoelniveau te koken. Hiervoor zijn de plannen gemaakt in 2014 en in 2015 wordt het opgestart. De eerste aanmeldingen zijn veelbelovend.

5)      Personeelsbeleid: Er is volop aandacht voor het vrijwilligersbeleid. We benoemen 5 kernwaarden binnen de organisatie: Gastvrijheid, integriteit, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en zelfregie (doelen stellen). Er wordt met alle medewerkers een nieuw vrijwilligerscontract afgesloten met aandacht voor de kernwaarden, voor rekening houden met elkaars privacy,  en voor de afspraak: wie zich verbindt aan onze organisatie, verbindt zich aan onze missie, visie en kernwaarden.